aboveground معنی کلمه

aboveground : در بالای سطح زمین، (مجازا) در قید حیات