absurd معنی کلمه

absurd : پوچ، ناپسند، یاوه، مزخرف، بی معنی، نامعقول، عبث، مضحک

american phonetic : əbˈsɜːrd

british phonetic : əbˈsɜːd