animate معنی کلمه

a

animate : سرزنده، باروح، جاندار، روح دادن، زندگی بخشیدن، تحریک و تشجیع کردن، جان دادن به

american phonetic : ˈænəmət

british phonetic : ˈænɪmət

درباره نویسنده

توسط admin

نوشته‌های تازه

آخرین دیدگاه‌ها