anniversary معنی کلمه

anniversary : سوگواری سالیانه، جشن سالیانه عروسی، مجلس یادبودیا جشن سالیانه، جشن یادگاری

american phonetic : ˌænəˈvɜːrsəri

british phonetic : ˌænɪˈvɜːsəri