approach معنی کلمه

approach : راه، راه دسترسی، راه رسیدن

american phonetic : əˈproʊtʃ

british phonetic : əˈprəʊtʃ

english sentence : easy of approach

persian sentence : سهل الوصول، زودیاب