assumption معنی کلمه

assumption : (مسئولیت، قدرت) قبول، تقبل

american phonetic : əˈsəmpʃən

british phonetic : əˈsʌmpʃən

english sentence : on the assumption that

persian sentence : با قبول این‌که، با فرض این‌که