barker معنی کلمه

barker : کارگر یا ماشینی که پوست می‌کند ، دباغ، پوست درخت کن، کسی که دم مغازه میایستد و برای جنسی تبلیغ می‌کند

american phonetic : ˈbɑːrkər

british phonetic : ˈbɑːkə