bigbrother معنی کلمه

bigbrother : برادر بزرگتر، قیم، رهبر در کار یا عقیده ای