bowl معنی کلمه

bowl : کاسه، جام، قدح، باتوپ بازی کردن، مسابقه وجشن بازی بولینگ، (نفت) کاسه رهنما(دستگاه ابزارگیری)

american phonetic : boʊl

british phonetic : bəʊl