cithren معنی کلمه

cithren : (موسیقی) گیتار، سه تار