civilian معنی کلمه

civilian : غیر نظامی، کشوری، شخصی

american phonetic : səˈvɪljən

british phonetic : sɪˈvɪlɪən

english sentence : civilian casualties were heavy

persian sentence : تلفات غیرنظامیان سنگین بود