communication link معنی کلمه

communication link : پیوند ارتباطی

american phonetic : kəˌmjuːnəˈkeɪʃn̩ˈlɪŋk

british phonetic : kəˌmjuːnɪˈkeɪʃn̩lɪŋk