confirmatory معنی کلمه

confirmatory : تقویتی، تاییدی

american phonetic : kənˈfɜːrməˌtɔːri

british phonetic : kənˈfɜːməˌtɔːi