conversable معنی کلمه

conversable : خوش صحبت، خوش سخن، قابل معاشرت

american phonetic : kənˈvɜːrsəbəl

british phonetic : kənˈvɜːsəbl