disencumber معنی کلمه

d

disencumber : رها کردن (از بار یا مانع)، از قید آزاد کردن

american phonetic : ˌdɪsɪnˈkʌmbər

british phonetic : ˌdɪsɪnˈkʌmbə

درباره نویسنده

توسط admin

نوشته‌های تازه

آخرین دیدگاه‌ها