embryonic معنی کلمه

embryonic : رویانی، جنینی، (مجازا) نارس، اولیه

american phonetic : ˌembriˈɑːnɪk

british phonetic : ˌembrɪˈɒnɪk