esturm معنی کلمه

esturm : مرحله تحریکات جنسی زنان که دران زن میل به نزدیکی با مرد وقابلیت ابستن شدن رادارد