extrinsic معنی کلمه

extrinsic : دارای مبدا خارجی، بیرونی، خارجی، فرعی، جزئی،ضمیمه، اتفاقی، تصادفی، عارضی

american phonetic : ekˈstrɪnsɪk

british phonetic : ekˈstrɪnsɪk