flying dutchman معنی کلمه

flying dutchman : (درافسانه) ملوان هلندی که محکوم شد تا روز قیامت روی دریا بماند، شبح کشتی

american phonetic : ˈflaɪɪŋˈdət͡ʃmən

british phonetic : ˈflaɪɪŋˈdʌt͡ʃmən