forbearance معنی کلمه

forbearance : خودداری، شکیبایی، تحمل، امساک، مدارا

american phonetic : fɔːrˈberəns

british phonetic : fɔːˈbeərəns