functional معنی کلمه

functional : (وابسته به عمل یا کار) عملی، کار دادی، کار آمد، نقش آمد، کارور، به درد خور

american phonetic : ˈfəŋkʃn̩əl

british phonetic : ˈfʌŋkʃn̩əl

english sentence : furniture that is not only beautiful but also functional

persian sentence : مبلی که نه تنها زیباست بلکه قابل استفاده هم هست