gimbal ring معنی کلمه

gimbal ring : اسبابی که برای تراز نگاه داشتن قطب نما و چیزهای دیگر در دریا بکار می‌رود، ( gimbals )