gradient معنی کلمه

g

gradient : شیب، خیز، سطح شیب دار، در خور راه رفتن، شیب دار،سالک، افت حرارت، مدرج، متحرک

american phonetic : ˈɡreɪdɪənt

british phonetic : ˈɡreɪdɪənt

درباره نویسنده

توسط admin

نوشته‌های تازه

آخرین دیدگاه‌ها