greenlight معنی کلمه

greenlight : اجازه حرکت و اقدام، (در رانندگی چراغ سبز)