hang together معنی کلمه

hang together : بهم چسبیدن، متفق بودن

american phonetic : ˈhæŋtəˈɡeðər

british phonetic : hæŋtəˈɡeðə