haplont معنی کلمه

haplont : (زیست شناسی) موجوداتی که دارای تعداد کروموزوم هایی مانند سلول های جنسی هستند