hyphen معنی کلمه

hyphen : پیوند، خط ربط، نشان اتصال، ایست درسخن، بریدگی، خط پیوند در موارد زیر بکار می‌رود، برای پیوستن چندکلمه بیکدیگر مثل west North ، برای پیوستن هجاه ایجاد شده از یکدیگر در اخرسطر، برای نشان دادن وقفه یاتردید یا لکنت زبان در رمانها بکار می‌رود مثل ah – ah

american phonetic : ˈhaɪfn̩

british phonetic : ˈhaɪfn̩