implead معنی کلمه

implead : دادخواست دادن، عرض حال دادن، دفاع کردن