inconsumable معنی کلمه

i

inconsumable : مصرف نکردنی، سوخته نشدنی، تمام نشدنی

american phonetic : ɪnkənˈsuːməbəl

british phonetic : ˌɪnkənˈsjuːməbl

درباره نویسنده

توسط admin

نوشته‌های تازه

آخرین دیدگاه‌ها