incorporate معنی کلمه

i

incorporate : یکی کردن، بهم پیوستن، متحد کردن، داخل کردن،جا دادن، دارای شخصیت حقوقی کردن، ثبت کردن(در دفترثبت شرکت‌ها)، امیختن، ترکیب کردن، معنوی، غیر جسمانی

american phonetic : ˌɪnˈkɔːrpəˌret

british phonetic : ɪnˈkɔːpəreɪt

درباره نویسنده

توسط admin

نوشته‌های تازه

آخرین دیدگاه‌ها