infrasonic معنی کلمه

infrasonic : دارای تواتر و نوسانی پایین تر از شنوایی بشر