ingest معنی کلمه

i

ingest : به شکم فرو بردن، قورت دادن

american phonetic : ˌɪnˈdʒest

british phonetic : ɪnˈdʒest

درباره نویسنده

توسط admin

نوشته‌های تازه

آخرین دیدگاه‌ها