introversion معنی کلمه

i

introversion : توجه بدرون، برگشت بسوی درون، بدرون کشیدگی

american phonetic : ˌɪntrəˈvɜːrʃn̩

british phonetic : ˌɪntrəˈvɜːʃn̩

درباره نویسنده

توسط admin

نوشته‌های تازه

آخرین دیدگاه‌ها