lawyer معنی کلمه

lawyer : وکیل دادگستری، مشاور حقوقی، قانون دان، فقیه، شارع، ملا، حقوقدان

american phonetic : ˈlɔɪər

british phonetic : ˈlɔːjə