ligature معنی کلمه

ligature : بخیه زنی، بند، نوار، زخم بند، شریان بند، شریان بندی، رشته، رباط، طلسم، (موسیقی) خط پیوند، خط ارتباط، کلید کوک سازهای زهی، دو یا چند حرف متصل بهم

american phonetic : ˈlɪɡət͡ʃər

british phonetic : ˈlɪɡət͡ʃə