lottery معنی کلمه

lottery : قرعه کشی، بخت ازمایی، لاطاری، (مجازا) امر شانسی، کارالله بختی، شانسی، قرعه

american phonetic : ˈlɑːtəri

british phonetic : ˈlɒtəri