misapprehend معنی کلمه

m

misapprehend : درست نفهمیدن، بد فهمیدن، نادرست فهمیدن

american phonetic : ˌmɪsæprɪˈhend

british phonetic : ˌmɪsæprɪˈhend

درباره نویسنده

توسط admin

نوشته‌های تازه

آخرین دیدگاه‌ها