monophagy معنی کلمه

monophagy : اکل یک نوع غذا، یک نوع غذا خوری