noteworthy معنی کلمه

noteworthy : قابل توجه، قابل دقت، مورد توجه، باارزش

american phonetic : ˈnoʊtwɜːði

british phonetic : ˈnəʊtwɜːði