paratyphoid معنی کلمه

p

paratyphoid : (پزشکی) بیماری شبه حصبه، مربوط به شبه حصبه

american phonetic : ˌpærəˈtaɪfoɪd

british phonetic : ˌpærəˈtaɪfoɪd

درباره نویسنده

توسط admin

نوشته‌های تازه

آخرین دیدگاه‌ها