pigmentation معنی کلمه

p

pigmentation : رنگ، رنگی شدن، تجمع رنگدانه ها در بافتها

american phonetic : ˌpɪɡmənˈteɪʃn̩

british phonetic : ˌpɪɡmenˈteɪʃn̩

درباره نویسنده

توسط admin

نوشته‌های تازه

آخرین دیدگاه‌ها