prey معنی کلمه

prey : شکار، نخجیر، صید، طعمه، قربانی، دستخوش، صید کردن،دستخوش ساختن، طعمه کردن

american phonetic : ˈpreɪ

british phonetic : preɪ