prognosis معنی کلمه

prognosis : پیش بینی مرض، بهبودی از مرض در اثر پیش بینی جریان مرض، پیش بینی، مال اندیشی

american phonetic : prɒgˈnoʊsɪs

british phonetic : prɒɡˈnəʊsɪs