reluctance معنی کلمه

reluctance : بی میلی، اکراه، بیزاری، مخالف، مقاومت مغناطیسی

american phonetic : rəˈləktəns

british phonetic : rɪˈlʌktəns