rezone معنی کلمه

rezone : محیط چیزی را اصلاح کردن، محیط را تغییر دادن، از نومحدوده تعیین کردن