rogue معنی کلمه

rogue : آدم دغل، رند، ناقلا، بذله گو، هرس کردن، از علف هرزه پاک کردن، حیوان عظیم الجثه سرکش، اسب چموش، گول زدن، رذالت و پستی نشان دادن

american phonetic : roʊɡ

british phonetic : rəʊɡ