sheer معنی کلمه

sheer : صرف، محض، خالص، راست، تند، مطلق، بطورعمود، یکراست، پاک، بکلی، مستقیما، ظریف، پارچه ظریف، حریری، برگشتن، انحراف حاصل کردن، کنار رفتن، کنار زدن

american phonetic : ˈʃɪr

british phonetic : ʃɪə