shyster معنی کلمه

shyster : کسی که در قانون وسیاست فاقد اصول اخلاقی است، بی همه چیز، بی مرام، دغل کاری کردن

american phonetic : ˈʃaɪstər

british phonetic : ˈʃaɪstə