silver spoon معنی کلمه

silver spoon : قاشق نقره، ثروت موروثی، دارای ثروت موروثی، ثروتمند

american phonetic : ˈsɪlvərˈspuːn

british phonetic : ˈsɪlvəspuːn