tele communication معنی کلمه

tele communication : مخابرات تلفنی وغیره از مسافات دور، ارتباط دور برد

american phonetic : ˈtelikəˌmjuːnəˈkeɪʃn̩

british phonetic : ˈtelikəˌmjuːnɪˈkeɪʃn̩